Samorząd Studentów WFPiK

Słownik

Absolutorium – uroczystość zwieńczenia studiów, zarówno licencjackich, jak i magisterskich. Nie jest ona równoznaczna z ukończeniem studiów, lecz jej charakter działa motywująco na studentów, gdy ubrani w togi i birety symbolicznie żegnają się z uczelnianymi murami.

Collegium Maius – zabytkowy budynek przy ulicy Fredry, siedziba Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Młodzi poloniści, slawiści, klasycy, teatrolodzy i filmoznawcy mogą pobierać naukę w murach, w których unosi się duch ponad wiekowej historii budynku.

Collegium Minus – mitycznie niemalże miejsce, w którym mieści się serce Uniwersytetu, czyli Rektorat oraz administracja. Część gmachu stanowi Aula Uniwersytecka, w której odbywają się koncerty Filharmonii Poznańskiej oraz uroczystości absolutoryjne.

Ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria – obowiązkowe zajęcia, przeważnie o charakterze wykładowo-dyskusyjnym. Najczęściej jest na nich sprawdzana obecność, a prowadzący, z jakiegoś tajemniczego powodu, wymagają aktywności i przygotowania.

Dyżur/konsultacje – godzina (lub więcej) w tygodniu, kiedy prowadzący, zgodnie ze swoimi obowiązkami, jest dostępny dla studentów na konsultacjach. To idealna okazja do poprawienia zaległego kolokwium lub odrobienia nieobecności.

Dziekan – najważniejsza osoba na każdym wydziale, kieruje jego pracą, jest przełożonym wszystkich pracowników oraz, swego rodzaju, opiekunem wszystkich studentów wydziału. Warto sobie szybko przyswoić dane personalne dziekana i prodziekanów, czyli jego zastępców. Do dziekana kieruje się wiele pism, np. o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

Dziekanat – organ pomocniczy dziekana, w którym można przedłożyć legitymację studencką, pobrać zaświadczenie o pobieraniu nauki czy złożyć wniosek o udzielenie pomocy materialnej.

ECTS (ang. European Credit Transfer System) – system transferu i akumulacji punktów w Unii Europejskiej, mający odzwierciedlić nakład pracy studenta przy zaliczeniu danego przedmiotu. Ujednolica on studia na terenie UE.

ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka) – legitymacja w formie karty elektronicznej, zawiera dane studenta. Jej termin ważności określa naklejony na odwrocie hologram. Pełni wiele funkcji, jest to między innymi karta biblioteczna, można również „zainstalować” na niej bilet okresowy komunikacji miejskiej.

Egzamin komisyjny (tzw. komis) – dodatkowe podejście do egzaminu. Przysługuje również w przypadku, kiedy ma się wątpliwości, czy egzamin został poprawnie przeprowadzony.

Egzamin poprawkowy – kolejna szansa dla studenta, który nie zda egzaminu w pierwszym terminie. Potem pozostaje już warunkowe zaliczenie przedmiotu lub powtarzanie roku.

Dzień lub godziny rektorskie/dziekańskie – godziny wolne od zajęć dydaktycznych, w czasie których odbywają się ważne wydarzenia wydziałowe lub uczelniane.

Immatrykulacja – uroczystość na początku roku, uroczyste otrzymanie statusu studenta. Studenci pierwszego roku składają ślubowanie.

Indeks (anachronizm) – legendarna już zielona książeczka z ocenami i podpisami prowadzących, które zbierało się w trakcie studiowania. Obecnie zostało to zastąpione systemem USOSweb.

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) – pewnego rodzaju przywilej dla studentów, którzy z różnych powodów nie mogą realizować zajęć zgodnie z planem. Zgodę na IOS wyraża dziekan wydziału dla osób, które są przewlekle chore, są rodzicami lub pełnią inne obowiązki na uczelni.

Indywidualny Tok Studiów (ITS) – przysługuje studentom, którzy wyróżniają się w pracy naukowej i uzyskali wysokie oceny. Umożliwia rezygnację z niektórych przedmiotów na rzecz innych oraz realizację części programu studiów na innym wydziale. Decyzję o przyznaniu ITS wyraża Rada Wydziału, po złożeniu wniosku przez studenta, z dołączoną zgodą tutora (opiekuna naukowego).

Juwenalia – święto poznańskiego środowiska studenckiego, odbywa się pod koniec roku akademickiego, zwykle niedługo po Juwenaliach rozpoczyna się letnia sesja egzaminacyjna.

Kampania wrześniowa – „dogrywka” po letniej sesji egzaminacyjnej, czyli czas na poprawienie, bezpłatnie, egzaminów lub zaliczenia ich po raz pierwszy. Ale nie ma co się martwić, w końcu „prawdziwi patrioci walczą we wrześniu”!

Kampus Centrum – wydziały zlokalizowane w centrum Poznania, czyli Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii oraz Wydział Prawa i Administracji, a także Rektorat.

Kampus Morasko – największy i najnowocześniejszy kampus studencki w kraju, znajduje się w północnej części miasta. Na Morasku znajduje się Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Historyczny, Wydział Matematyki i Informatyki i Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W pobliżu kampusu znajduje się Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz hala sportowa. W przyszłości na terenie Moraska mają powstać domy studenckie.

Kampus Szamarzewo (lub Ogrody) – budynki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych, zlokalizowane w okolicach pętli autobusowej i tramwajowej na Ogrodach.

Kwadrans akademicki – umownie dozwolone 15-minutowe spóźnienie na zajęcia, dotyczy zarówno studentów, jak i wykładowców. Jednak, niestety, niektórzy prowadzący nie uznają tej możliwości.

Obiegówka – karta potrzebna do uzyskania dyplomu oraz zakończenia studiów. W celu zebrania wszystkich wymaganych podpisów i pieczątek należy odwiedzić, między innymi, biblioteki Uniwersytetu.

Opiekun roku – pracownik naukowy lub przedstawiciel samorządu studentów, wyznaczony do pomocy studentom danego roku, szczególnie potrzebny na I roku studiów.

Parlament Samorządu Studentów UAM (PSS) – nadrzędny organ samorządności studenckiej na Uniwersytecie, reprezentujący wszystkie wydziały oraz ośrodki zamiejscowe UAM. Zakres jego działania obejmuje wszystkie obszary, w których uczestniczą studenci, od dydaktyki i spraw prawnych, przez stypendia, do organizacji wydarzeń kulturalnych.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) – organizacja skupiająca wszystkie samorządy studenckie w Polsce. Na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, PSRP reprezentuje wszystkich studentów przed organami Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA, potocznie „paka”) – instytucja działająca przy MNiSW na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. PKA ocenia poziom prowadzonych kierunków na wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w kraju. Kiedy Komisja przyjeżdża na wydział, to panuje na nim niecodzienne poruszenie.

Praktyki – forma zajęć związana z programem studiów lub specjalności, mająca sprawdzić, jak student rozumie w praktyce przekazane wcześniej treści.

Przedtermin – możliwość podejścia do egzaminu z wyprzedzeniem, najczęściej na korzystnych warunkach, to wyraz dobrej woli prowadzącego.

Przyjazny Dziekanat – akcja ankietyzacyjna, oceniająca pracę dziekanatów na UAM, prowadzona przez Parlament Samorządu Studentów UAM.

Rada Samorządu Studentów – organ samorządowy, istniejący na każdym wydziale. W skład Rady wchodzi od 3 do 10 członków, wybieranych przez studentów wydziału w wyborach bezpośrednich. Niektórzy członkowie Rady stają się delegatami wydziału w Parlamencie Samorządu Studentów UAM. Członkowie Rady są ponadto członkami zespołów i komisji wydziałowych. Rada Samorządu Studentów jest podstawowym organem reprezentującym studentów danego wydziału.

Regulamin studiów – zbiór zasad, regulujących organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studenta z nimi związane. Jego znajomość jest bardzo ważna, gdyż jest on podstawą wielu wniosków!

Rektor – najważniejsza osoba na całym Uniwersytecie. Wybierany na 4-letnią kadencję „szef wszystkich szefów”, kieruje uczelnią, reprezentuje ją i podejmuje najważniejsze decyzję. Jego Magnificencja Rektor ma pod sobą prorektorów, którzy zajmują się konkretnymi działaniami, między innymi prorektora ds. studenckich.

Samorząd – tworzą go wszyscy studenci Uniwersytetu. W bezpośrednich wyborach są wybierani przedstawiciele, czyli członkowie Rad Samorządu Studentów, z których później wybierani są członkowie Parlamentu Samorządu Studentów. Te organy mają za zadanie reprezentowanie studentów oraz dbanie o ich interesy.

Seminarium – zajęcia dydaktyczne na ostatnim roku studiów, mające na celu przygotowanie do obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.

Senat – najwyższy organ kolegialny Uniwersytetu. W jego skład wchodzą Rektor, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele pracowników administracyjnych i naukowych oraz przedstawiciele doktorantów i studentów. Senat podejmuje najważniejsze decyzje, które obowiązują na wszystkich wydziałach.

Sesja – czas, kiedy dzień miesza się z dniem, a sprzedaż kawy nagle rośnie. Zaskakuje wszystkich studentów dwa razy w roku, po semestrze zimowym i semestrze letnim. Skrót S.E.S.J.A. można przetłumaczyć jako System Eliminacji Studentów Jest Aktywny.

Starosta – najlepiej poinformowana osoba na roku/w grupie. Wybierany przez studentów roku, utrzymuje stały kontakt z opiekunem roku, samorządem i wykładowcami. Osoba do zadań specjalnych, bo załatwia sprawy grupy w dziekanacie.

Studenckie Forum Jakości (SFJ) – ogólnopolska konferencja naukowa, organizowana przez Parlament Samorządu Studentów UAM, przy współpracy z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia I stopnia – licencjackie lub inżynierskie studia wyższe, na które przyjmowani są absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę i zdobyli określoną liczbę punktów. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego i dają możliwość podjęcia studiów II-go stopnia, czyli studiów magisterskich.

Studia II stopnia – studia wyższe, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie. Ich ukończenie daje możliwość dalszego rozwoju naukowego na studiach III-go stopnia, czyli studiach doktoranckich.

Studia doktoranckie – studia przygotowujące do samodzielnej pracy badawczej, kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora. Trwają nie krócej niż 2 i nie dłużej niż 4 lata, z możliwością przedłużenia.

Studia jednolite magisterskie – studia wyższe trwające od 5 do 6 lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Na UAM w ten sposób prowadzonych jest kilka kierunków, np. prawo, psychologia i teologia.

Stypendium – pomoc materialna, przyznawana w formie stypendium socjalnego lub stypendium Rektora (za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne).

Suplement do dyplomu – dokument dołączany do dyplomu, zawierający szczegółowe informacje na temat nabytych umiejętności i wiedzy. Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia automatycznie do uznania dyplomu w innych krajach.

Urlop dziekański (tzw. dziekanka) – przyznawana przez dziekana na wniosek studenta przerwa w studiowaniu, nie może trwać dłużej niż rok. W czasie jej trwania nie traci się legitymacji studenckiej.

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta) – system informatyczny, służący do zarządzania tokiem studiów. Umożliwia on zdalne załatwienie niektórych spraw związanych z tokiem studiów. W USOS znajduje się plan zajęć, oceny z zaliczeń i egzaminów, ale także służy on do zapisywania się na zajęcia i egzaminy (na niektórych kierunkach studenci sami układają sobie plan zajęć), wypełniania ankiet, z systemem jest połączona również poczta studencka – każdy student i pracownik posiada swój adres mailowy, założony przez uczelnię. Na Uniwersytecie USOS wyparł, niemalże całkowicie, indeksy.

Warunkowe zaliczenie przedmiotu – możliwość kontynuowania nauki na kolejnym roku, pod warunkiem powtarzania danego przedmiotu.

Zarząd Samorządu Studentów – uczelniany organ wykonawczy samorządu. Składa się z przewodniczącego PSS, przewodniczących komisji stałych (dydaktyki i jakości kształcenia, prawnej, socjalno-ekonomicznej) oraz przewodniczących komisji branżowych.