Samorząd Studentów WFPiK

Julia Pietrusewicz

Pełnomocnik Rady Samorządu Studentów ds. wydziałowych

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska, Julia Pietrusewicz
spec. nauczycielska

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji

Członek Zespołu ds. Monitorowania Strategii WFPiK
Członek Komisji Studenckiej programu „Studiuj z laptopem”

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020)

Kontakt:
julia.pietrusewicz@onet.eu

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
wtorek, 11:30-13:00, p. 246

Kompetencje na stanowisku pełnomocnika ds. wydziałowych:
– kontakt ze studenckimi kołami naukowymi oraz dokonywanie ich inwentaryzacji,

– kontakt ze starostami kierunków lub grup oraz prowadzenie ich spisu i organizacja spotkań w celu omówienia spraw studenckich,
– wspieranie koordynatorów odpowiedzialnych za wydarzenia wydziałowe o charakterze popularyzatorskim i społecznym,
– kontakt z prodziekan ds. studenckich w zakresie sytuacji studentów Wydziału przy uprzednim poinformowaniu przewodniczącego Rady.