Samorząd Studentów WFPiK

Natalia Mąka

Sekretarz Rady Samorządu Studentów

Studentka studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. nauczycielska

Członek Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów UAM
Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Członek Rady Instytutu Filologii Polskiej
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Uczelnianej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (I instancji)
Członek Zarządu Samorządu Studentów UAM
Przewodnicząca Komisji Socjalno-Ekonomicznej PSS UAM
Członek Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów

Koordynator współpracy z fundacją Zaczytani

Kontakt:
nmaka@onet.eu

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
środa, 14:00-15:30, p. 246

Kompetencje na stanowisku sekretarza Rady:
– kierowanie pracami biura Rady oraz dbanie o jego wyposażenie – sprzęt elektroniczny oraz stałe elementy wyposażenia,

– prowadzenie protokołów z zebrań Rady lub wyznaczanie osoby za to odpowiedzialnej w przypadku nieobecności,
– tworzenie uchwał oraz przedkładanie ich przewodniczącemu do podpisu,
– przygotowywanie usprawiedliwień i zaświadczeń,

– prowadzenie bazy kontaktowej członków Rady i osób współpracujących,
– obsługa poczty elektronicznej Rady,
– przygotowywanie w porozumieniu z przewodniczącym harmonogramu dyżurów członków Rady,
– wspieranie osób wyznaczonych do prowadzenia mediów społecznościowych.