Samorząd Studentów WFPiK

Paweł Binkowski

Współpracuje z Radą Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska, spec. artystycznoliteracka

Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus
Kierujący pracami Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Opiekun studencki Niestacjonarnego Studium Filologii Polskiej
Koordynator współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu PrzeUAM/UJ Granice

Kontakt:
binkowski.pa@gmail.com