Samorząd Studentów WFPiK

Paweł Binkowski

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów

Student studiów licencjackich na kierunku filologia polska,
spec. artystycznoliteracka

Członek Kolegium Dziekańsko-Dyrekcyjnego WFPiK
Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej
Członek Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus
Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
Członek Parlamentu Samorządu Studentów UAM
Kierownik Zespołu Dydaktycznego Rady Samorządu Studentów
Koordynator współpracy z WRSS Wydziału Polonistyki UJ
Koordynator Czytania w Sali Teatralnej

Kontakt:
binkowski.pa@gmail.com, pawel.binkowski@amu.edu.pl, nr tel. 666 085 219

Dyżur w semestrze zimowym 2017/2018:
czwartek, 13:30-15:00, p. 246

Kompetencje na stanowisku przewodniczącego Rady:
– kierowanie pracami Rady zgodnie z przepisami prawa,
– dokonywanie podziału obowiązków oraz udzielanie kompetencji w zakresie prowadzonej działalności,
– reprezentowanie Rady przed władzami oraz Radą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz reprezentowanie Rady na zebraniach kolegium dziekańsko-dyrekcyjnego Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej,
– monitorowanie pracy członków Rady oraz osób współpracujących,
– sygnowanie podpisem uchwał i zarządzeń oraz wniosków i pism wychodzących,
– nadzór nad budżetem Rady oraz realizacją planu finansowego,
– kontrasygnowanie podpisem wniosków finansowych, utworzonych przez innych członków Rady oraz osoby współpracujące,
– zatwierdzanie opinii dydaktycznych, sporządzonych przez wyznaczone osoby,
– wspieranie członków Rady oraz osób współpracujących w działania na rzecz środowiska akademickiego,
– rozstrzyganie sytuacji spornych oraz dokonywanie interpretacji wydanych zarządzeń.