Samorząd Studentów WFPiK

FAQ

FAQ, czyli zestaw najczęściej pojawiających się pytań, dotyczących funkcjonowania naszej uczelni ze szczególnym uwzględnieniem spraw studenckich. Nasz FAQ będziemy pewnie stale rozszerzać, uzupełniać itd., a to wszystko po to, abyście mieli sprawdzone źródło informacji.

Nie wiesz, gdzie pytać? Zapytaj swojego samorządu!
Czegoś brakuje? Napisz do nas – rsswfpik@amu.edu.pl!

 

ADMINISTRACJA I WŁADZE WYDZIAŁU

Gdzie jest dziekanat i co mogę w nim załatwić?

Na WFPiK mamy kilka pokojów, które pełnią funkcję dziekanatu. Sprawy studenckie możesz załatwiać w pokojach 49 (dla studentów Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Teatru i Sztuki Mediów) i 57 (dla studentów Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych oraz Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych).
W tych pokojach możesz przedłużyć (lub odebrać) legitymację studencką, pobrać zaświadczenie o studiowaniu, złożyć wniosek o udzielenie pomocy materialnej, złożyć oświadczenie o zakończeniu sesji egzaminacyjnej, złożyć pracę dyplomową itd.

W pokoju 54 znajduje się biuro podawcze – tam możesz pobrać wzory wniosków. Jest to również miejsce, w którym należy składać wnioski kierowane do prodziekan ds. studenckich, prof. UAM dr hab. Joanny Wójcik. Po rozpatrzeniu wniosku to właśnie w biurze podawczym możesz odebrać decyzję. W biurze podawczym odebrać możesz również decyzję Komisji Ekonomicznej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia świadczeń pomocy materialnej.

W pokoju 60 dyżuruje wydziałowy koordynator systemu USOSweb, pani mgr Joanna Seniów. Jeśli nie zdążysz zapisać się na zajęcia lub zechcesz zmienić grupę zajęciową – to właśnie tam musisz się udać.

Sercem administracyjnym naszego wydziału jest pokój 56, w który mieści się sekretariat Dziekana, prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza.

Kim jest dziekan oraz kim są prodziekani?

Dziekan to najważniejszy człowiek na każdym wydziale, który kieruje jego pracą i jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Dziekanem na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej jest prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz.

Prodziekani to zastępcy dziekana, odpowiedzialni za konkretne aspekty działalności. Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej jest troje prodziekanów:
– prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. Jerzy Fiećko, odpowiedzialny za badania naukowe i projekty badawcze na WFPiK,
– prodziekan ds. studenckich, prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik, odpowiedzialna za sprawy studenckie i organizację procesu kształcenia na WFPiK,
– prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej, prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković, odpowiedzialna za współpracę z innymi ośrodkami badawczymi, mobilność studentów i pracowników, współpracę z otoczeniem gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz promocję WFPiK.

Czym dokładnie zajmuje się prodziekan ds. studenckich?

Prodziekan ds. studenckich zajmuje się wszystkimi sprawami, związanymi z organizacją kształcenia na wydziale oraz sprawami studenckimi, takimi jak pomoc materialna, tok studiów, odpowiedzialność dyscyplinarna, działalność samorządu studentów i organizacji studenckich (m.in. kół naukowych) oraz całokształt jakości kształcenia na wydziale.

Prodziekan ds. studenckich rozpatruje również wszelkie indywidualne wnioski studentów, dotyczące toku studiów, a więc do prodziekan ds. studenckich należy składać wnioski w sprawie:
– warunkowego zaliczenia roku akademickiego,
– przepisania przedmiotów w przypadku zmiany studiów,
– indywidualnego toku lub indywidualnej organizacji studiów,
– wznowienia na studia,
– przedłużenia sesji egzaminacyjnej,
– komisyjnego egzaminu poprawkowego,
– dofinansowania wyjazdu naukowego.

Prodziekan ds. studenckich, prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik, dyżuruje w pokoju 48.

Czym się różni dziekanat wydziału od sekretariatu instytutu?

W dziekanacie wydziału studenci załatwiają sprawy związane z tokiem studiów, pomocą materialną itd. (napisaliśmy o tym wyżej). 

Sekretariat instytutu zajmuje się sprawami pracowniczymi. Dla studentów sekretariat przydatny jest, gdy chcecie coś zostawić prowadzącemu zajęcia (w sekretariatach pracownicy mają swoje przegródki) lub skontaktować się z dyrekcją konkretnego instytutu. 

Czym są instytuty i zakłady?

Wszystkie kierunki stacjonarne na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej są prowadzone przez mniejsze jednostki organizacyjne, jakimi są instytuty. Na naszym wydziale jest 5 instytutów: 
– Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych,
– Instytut Filologii Klasycznej,
– Instytut Filologii Polskiej,
– Instytut Filologii Słowiańskiej,
– Instytut Teatru i Sztuki Mediów.

W obręb wszystkich instytutów wchodzą zakłady, czyli jednostki, w których pracują wykładowcy, zajmujący się konkretną dziedziną nauki (okresem literackim, językiem itd.).

ZAPISY NA ZAJĘCIA I TOK STUDIOWANIA

Jak zarejestrować się na zajęcia?

Na wszystkie zajęcia rejestrujesz się za pośrednictwem systemu USOSweb. Rejestracja odbywa się zawsze przed rozpoczęciem konkretnego semestru zajęć (tzn. na przełomie września i października oraz w lutym). Na zajęcia obowiązkowe, fakultety i wykłady kursowe/monograficzne zapisujesz się w zakładce rejestracji w systemie USOSweb (zakładka Dla studenta).
Na zajęcia wychowania fizycznego i lektoraty języka obcego rejestrujesz się za pośrednictwem rejestracji żetonowej.

Co się stanie, jeśli nie zapiszę się na zajęcia w czasie rejestracji lub zabraknie dla mnie miejsca?

Jeśli nie uda Ci się zapisać na zajęcia (w czasie rejestracji lub zabraknie dla Ciebie miejsca w grupie) musisz iść do koordynatora systemu USOSweb, czyli pani Joanny Seniów (pokój 60). Pani Seniów wpisze Cię wtedy indywidualnie na zajęcia. Jeśli w grupie są jeszcze miejsca – pani Seniów wpisze Cię od razu. Jeśli chcesz się wpisać do grupy, w której wszystkie miejsca są zajęte, musisz wypełnić wniosek o zapisanie do grupy ponad limit i zdobyć pod nim podpis prowadzącego i wicedyrektora instytutu ds. dydaktycznych.

Wniosek o zapisanie do grupy ponad limit

Jak zmienić grupę zajęciową?

Jeśli chcesz zmienić grupę zajęciową, musisz również iść do koordynatorki USOSweb, pani Joanny Seniów (pokój 60). Podobnie jak w przypadku zapisu do grupy ponad limit, potrzebujesz podpisu prowadzących (obu grup) oraz wicedyrektora instytutu ds. dydaktycznych.

Wniosek o zmianę grupy zajęciowej

Gdzie mogę uzyskać zaświadczenie o studiowaniu?

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o byciu studentem, zgłoś się do swojego dziekanatu (pokój 49 lub pokój 57). Takie zaświadczenie wystawiane jest od ręki.

POMOC MATERIALNA

Wszystkie niżej zamieszczone poradniki przygotowane zostały przez Komisję Socjalno-Ekonomiczną pod przewodnictwem Natalii Mąki.

FAQ_stypendium socjalne

FAQ_stypendium specjalne

FAQ_zapomoga

FAQ_stypendium Rektora

FAQ_akademiki